مدیریت پسماند waste management

آدرس:

ایران-تهران- کیلومتر ۹ جاده مخصوص- شهاب خودرو- آریا پرتو پارس

شماره تماس:

۲۶۴۰۱۶۴۵  –  ۲۶۴۰۱۶۴۶

۰۹۱۲۶۰۲۵۰۱۶  –  ۰۹۱۲۷۲۷۴۹۴۴  –  ۰۹۱۲۹۴۰۷۶۸۴

آدرس ایمیل:

info@aryaparto.com

آدرس اینستاگرام:

https://www.Instagram.com/arya.parto/

Address:
Aria Parto Pars- Shahab Khodro – km 9 of special road – Tehran – Iran
Phone number:
۲۶۴۰۱۶۴۵-۲۶۴۰۱۶۴۶

۰۹۱۲۶۰۲۵۰۱۶-۰۹۱۲۷۲۷۴۹۴۴-۰۹۱۲۹۴۰۷۶۸۴
E-mail:
info@aryaparto.com

Instagram address:
https://www.Instagram.com/arya.parto/