ب  . ترنر های خودرو و پشت تراکتوری ساخت شرکت منارت بلژیک

کمپوست ترنر

ج . ترنر های خودرو و پشت تراکتوری ساخت شرکت کمپوست تکنولوژی اتریش

کمپوست ترنر

 

 

ب ) ترنر های تولیدی شرکت منارت بلژیک:

۱ . ترنر های پشت تراکتور – مدل SP   – با عرض کارهای ۳ تا ۵ متر

turner15

کمپوست ترنر

 ۲ . ترنر های خودرو  – مدل SPM  –   با عرض کار ۴ تا ۱۰ متر

turner16

turner10

ج ) ترنر های تولیدی شرکت کمپوست تکنولوژی اتریش :

۱ . ترنر های پشت تراکتور – مدلهای US-AK-TAK  – با عرض کارهای ۲٫۵ تا ۴ متر

turner17

turner11

۲ . ترنر های خودرو  – مدلهای HR و PR  –   با عرض کار ۳ تا ۶ متر

turner14

turner12