این کارگاه آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی کارکنان و کارشناسان خدمات شهری شهرداریها وحوزه پسماند سازمان برگزار شد

به گزارش#پسماندایران دوره آموزشی مدیریت پسماند توسط دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان با همکاری و سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان و مرکز علمی کاربردی شهرداریهای استان گلستان برگزار گردید .

این کارگاه آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی کارکنان و کارشناسان خدمات شهری شهرداریها وحوزه پسماند سازمان در بخشهای مدیریت پسماند بویژه جمع آوری و انتقال پسماند در بخشهای روشهای نوین دفن بهداشتی پسماند برگزار شد و همچنین مهندس رشیدی به عنوان مدرس؛ مطالب کاربردی و جامعی را در این خصوص برای اعضا شرکت کننده ارائه دادند .
در بخش دیگر این کارگاه آموزشی مهندس رشیدی درخصوص آموزش و فرهنگ سازی جهت کاهش تولید پسماند و اجرای طرح تفکیک ار مبدأ در استان، سیستم های مکانیزه جمع آوری پسماند و روشهای دفع اصولی و پیشرفته نکاتی را بیان نمودند شایان ذکر است این کارگاه آموزشی دو روزه درمرکز آموزشی علمی کاربردی شهرداریهای استان برگزار گردید