تجهیزات بسته بندی

1- دستگاه بسته بندی کود پودری (کود کمپوست)

 

2- دستگاه بسته بندی پلت (کود پلت مرغی)

3- دستگاه بسته بندی مواد پودری (کود NPK)

4- دستگاه بسته بندی مواد مایع (کود مایع)

5- دستگاه مواد  گرانول (کود گرانول)

6- دستگاه بسته بندی مواد پودری (کود ورمی کمپوست)

7- دستگاه بسته بندی مواد پودری (کود مرغی پودری)