تجهیزات بسته بندی

۱- دستگاه بسته بندی کود پودری (کود کمپوست)

 

۲- دستگاه بسته بندی پلت (کود پلت مرغی)

۳- دستگاه بسته بندی مواد پودری (کود NPK)

۴- دستگاه بسته بندی مواد مایع (کود مایع)

۵- دستگاه مواد  گرانول (کود گرانول)

۶- دستگاه بسته بندی مواد پودری (کود ورمی کمپوست)

۷- دستگاه بسته بندی مواد پودری (کود مرغی پودری)